Programm

LOODUSÕPPEPROGRAMM „MITMEKESINE LASNAMÄGI”

Tallinna Tuule Lasteaia õpetajad on koostanud loodusõppeprogrammi ja e-õppemapi "Mitmekesine Lasnamägi", millele toetudes on võimalik läbi viia keskkonnahariduslikke õppetegevusi, kus on integreeritud õppekava erinevaid valdkondi. Õpperajal lapsed õpivad tundma, jälgima, uurima, kirjeldama, võrdlema erinevaid kooslusi nagu kõrghoonestatud linn, aedlinn, jäätmaa, loopealne, puisniit, istutatud männik, paeklindimets, pangamets, park, mererannik, kivine rand, liivarand, meri. Lapsed õpivad märkama ning analüüsima inimtegevuse tagajärgi, õpivad kasutama kogetut loovtegevustes.

Läbi selle programmi laps
• õpib märkama, kirjeldama, võrdlema ümbritseva keskkonna mitmekesisust
• õpib märkama ajalisi, inimtegevuslikke muutusi looduses
• õpib tundma, kirjeldama õpperajal enamlevinud puid, taimi, linde, putukaid, kahepaikseid, kalu jt.
• õpib tundma erinevaid elukooslusi
• õpib mõistma elus- ja eluta loodust, nende vastastikuseid seoseid
• õpib kasutama kõiki meeli
• õpib tegema lihtsamaid katseid ja vaatlusi
• mõistab inimtegevuse mõju loodusele
• oskab hinnata enda kohta looduses ja mõju ümbritsevale keskkonnale, õpib käituma looduses
• soovib ja jõuab liikuda looduses
• kasutab saadud teadmisi ja kogemusi mängudes ning loovtegevustes

Põhilised vaatluspunktid õpperajal
• Tallinna Tuule Lasteaia õueala. Lasteaia asukoht. Õueala liigendatus. Õuealal esinev elus- ja eluta loodus. Inimtegevuse mõju ümbritsevale keskkonnale.
• Pae tänav. Kõrghoonestatud linn. Haljastus linnas. Loomad linnas ja linnaloom. Linn kui elukeskkond.
• Pae sild. Jalakäijate sild üle automagistraali. Paekivi ja selle kihilisus. Paekivi kui rahvuskivi. Linnastumine. Liiklusvahendid.
• Jäätmaa. Kurepõllul ehituste vahele jäänud tühermaa. Tühermaa taimestik, loomastik.
• Liikuri tänav. Hästi heakorrastatud linn. Inimeste hoolivus ümbritseva keskkonna suhtes. Kaunilt kujundatud lillepeenrad. Pesakastid lindudele. Kõrghaljastus (kased, pärnad, vahtrad). Tuulepesad kaskedel, nende teke ja olemus.
• Turba tänav. Nimetus ajaloolisest maastiku omapärast. Muutused looduses. Praegune puisniidule ja loopealsele iseloomulik kooslus. Taimed, loomad, linnud jt. Tuvimaja. Inimeste hobid, mis on seotud elusloodusega.
• Fooriga ülekäigukoht Vana-Narva maanteel. Käitumine liikluses.
• Mäe tänav. Aedlinn.
• Istutatud männik. Puhke- ja rohealad linnas. Inimeste tegevus nendel aladel. Mitmeharulised kased männiku servas.
• Paeklindi mets. Suhkrumägi. Läbi paekivi kihtide raiutud tänav. Paeklindi metsa kooslus. Sanglepp, remmelgas jt.. Samblikud puudel ja kividel
• Vaade pankranniku servalt. Silmapiir. Linna siluett. Meri. Sadamad. Kõrgusmõisted. Puud erinevatel tasanditel.
• Pangamets. Saar. Haab. Toomingas. Sarapuu. Pangal paljanduvad puujuured, nende dekoratiivsus. Linnud metsas. Elu rohu sees.
• Meri. Mererannik. Liivarand. Kivine rand. Veelinnud. Kalad. Inimtegevus merel.
• Lauluväljak. Eesti riigi sümbolid, traditsioonid.
• Park. Kadrioru park. Inimeste poolt loodud mitmeotstarbeline kooslus.


Õpisisu valdkonniti
„Mina ja keskkond”
• Lasteaed.
Laps teab lasteaia territooriumit. Tunneb seal kasvavaid puid, taimi, putukaid, linde.
• Kodu
Laps oskab kirjeldada oma kodu ja kodukohta.
• Kodulinn
Laps teab kodulinna ja sellele iseloomulikke sümboleid
• Kodumaa
Laps oskab nimetada Eesti Vabariigi sümboleid (lipp, hümn, vapp, lipp, lind, lill, kivi)
Laps oskab Eesti kaardil näidata oma kodukohta
• Tähtpäevad, pühad, kombed
Laps teab tähtpäevi ja nende tähistamise vajalikkust.
Laps teab häid tavasid ja kombeid
• Üldinimlikud väärtused ja üldtunnustatud käitumisreeglid
Laps teab üldinimlikke väärtusi.
Laps järgib käitumisreegleid erinevates keskkondades ja olukordades.
Laps mõistab vastutust oma tegude eest.
• Sõprus ja abivalmidus
Laps oskab abi küsida ja abi paluda erinevates olukordades.
• Hoolivus, turvalisus ja tähelepanelikkus
Laps teab ja tunneb ümbritsevaid ohte (inimestest, olukordadest, keskkonnast, loomadest ja käitumisest põhjustatud ohud),
Laps nimetab hädaabi numbri ja oskab seda kasutada.
Laps teab ja kirjeldab, kuidas tegutseda ohuolukordades (vette kukkumine, läbi jää
vajumine, tulekahju, põletus raskelt vigastatud kaaslane).
• Tervise väärtustamine
Laps teab kuidas hoida enda ja teiste tervist.
• Kodukoha loodus
Laps teab ja oskab kirjeldada kodukoha looduse olulisemaid objekte.
Laps teab ja oskab kirjeldada mõnda teist talle tuttavat looduskooslust.
• Taimed, loomad, putukad, kahepaiksed, kalad.
Laps oskab nimetada tuttavaid taimi, kirjeldada nende välimust ja kasvutingimusi.
Laps oskab nimetada ja kirjeldada tuttavaid linde ja loomi, teab nende eluviise.
Laps oskab nimetada ja kirjeldada tuttavaid putukaid, kahepaikseid ja kalu, teab nende eluviise.
• Öö ja päev ning nendega seotud muutused looduses.
Laps oskab iseloomustada öö ja päeva vaheldumist ning oskab seda seostada taimede ja loomade tegevusega.
• Aastaajad ning nendega seotus muutused looduses
Laps oskab nimetada kõiki aastaaegu ja neid iseloomustada.
Laps oskab iseloomustada aastaaegadega seotud muutusi looduses ning inimeste tegevustes.
• Ilmastik
Laps oskab nimetada ja kirjeldada ilmastikunähtusi
• Inimese mõju loodusele
Laps mõistab, et inimese tegevus mõjutab loodust ja ümbritsevat keskkonda.
Laps oskab hoida puhtust looduses ja kodu ümbruses.
Laps mõistab, et on vaja istutada puid ja teisi taimi.
Laps mõistab, et joogivett, elektrit ja taastumatuid ressursse tuleb kokku hoida.
• Valguse, soojuse, vee, õhu ja toitainete tähtsus looduses
Laps teab, et elusloodus vajab kasvamiseks kindlaid tingimusi.
• Liiklus
Laps teab ja oskab kirjeldada sõidu- ja kõnniteid.
Laps tunneb ja oskab kirjeldada liiklusvahendeid.
Laps teab lihtsamaid liiklusreegleid.
Laps teab liiklusmärkide tähendust.
Laps oskab ületada sõiduteed reguleeritud ja reguleerimata ülekäigukohas.
Laps oskab selgitada, kus ja kuidas helkurit kanda.


„Keel ja kõne“
• Suhtlemine
Laps tuleb toime nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega suheldes.
Laps arvestab kaassuhtlejat ja suhtluspaika.
Laps saab aru kuuldu sisust ning suudab sellele sobivalt reageerida.
Laps suudab oma mõtteid suulises kõnes edasi anda.
Laps jutustab oma kogemuse, kuuldud teksti või pildi alusel, annab edasi põhisisu ja olulised detailid.
• Grammatika
Laps kasutab kõnes vastavalt vanusele laiendatud lauseid.
Laps kasutab kõnes vastavalt vanusele käände- ja pöördevorme nii ainsuses kui mitmuses.
• Sõnavara
Laps valdab suhtlemiseks piisavalt sõnavara ja suudab vajadusel ise sõnu moodustada.
• Hääldamine
Laps hääldab oma kõnes ja etteöeldud sõnu korrates õigesti kõiki emakeelseid häälikuid.
• Kirjalik kõne
Laps vastavalt vanusele tunneb tähti ja veerib kokku sõnu ning tunneb kirjapildis ära mõned sõnad.
Laps vastavalt vanusele kirjutab joonistähtedega lihtsamaid sõnu.
• Laps teab peast emakeelseid luuletusi.

„Matemaatika“
• Hulgad, loendamine, arvud ja arvutamine
Laps vastavalt vanusele määrab esemete hulga ühise tunnuse ning jaotab esemeid mitme erineva tunnuse järgi.
Laps vastavalt vanusele võrdleb hulki.
Laps vastavalt vanusele teeb loendamise teel kindlaks esemete arvu, teab arvude järjestust ning tunneb numbrimärke ja oskab neid kirjutada.
Laps vastavalt vanusele liidab ja lahutab.
Laps vastavalt vanusele koostab matemaatilisi jutukesi.
• Suurused ja mõõtmine
Laps vastavalt vanusele järjestab esemeid suuruse, pikkuse, kõrguse jt tunnuste järgi.
Laps mõõdab esemete pikkust kokkulepitud mõõtevahendiga.
• Geomeetrilised kujundid
Laps leiab ümbritsevast geomeetrilistele kujunditele sarnaseid esemeid ja objekte.
• Orienteerumine ajas ja ruumis
Laps vastavalt vanusele rühmitab esemeid asendi- ning nähtusi ja tegevusi ajatunnuse järgi.
Laps kirjeldab enda asukohta ümbritsevate esemete suhtes, orienteerub ruumis, õuealal ja paberil.
Laps teab ja nimetab nädalapäevi, kuid, aastaaegu.

„Kunst“
• Kujutamine ja väljendamine
• Kujundamine
• Voolimine
• Joonistamine
• Maalimine
• Meisterdamine
• Kunsti vaatlemine
Laps leiab ümbritsevat vaadeldes erinevaid detaile, objekte ja nendevahelisi seoseid ning kujutab ümbritsevat vabalt valitud viisil.
Laps väljendab joonistades, maalides, voolides ja meisterdades meeleolusid ja fantaasiaid.
Laps kasutab kunstitöö loomiseks erinevaid vahendeid ja materjale.
Laps keskendub alustatud tegevusele ja loob oma kunstitöö.
Laps kirjeldab kunstiteoseid, nende värve, vorme ja meeleolu.

„Muusika“
• Kuulamine
• Laulmine
• Muusikalis-rütmiline liikumine
• Pillimäng
Laps oskab kuulata looduses esinevaid helisid, muusikat ja seda iseloomustada.
Laps laulab eakohaseid rahva- ja lastelaule.
Laps tunneb ja oskab mängida lastepäraseid laulumänge.
Laps oskab meisterdada ja mängida lihtsamatel looduslikust materjalist tehtud meloodia- ning rütmipillidel.

„Liikumine“
• Matkamine
• Erineva raskusega maastiku läbimine
• Sportlikud harjutused
• Liikumismängud
Laps tahab liikuda ja tunneb liikumisest rõõmu.
Laps suudab pingutada sihipärase tegevuse nimel.
Laps mõistab kehalise aktiivsuse olulisust inimese tervisele.
Laps järgib hügieeni- ja ohutusnõudeid.

Materjal on koostatud erinevaid allikaid (internetilehekülgi jt) kasutades. Täname kõiki, kelle osalusel saavad lapsed rohkem teadmisi ja oskusi ümbritseva keskkonna tundmaõppimisel.